메뉴 건너뛰기


1. 법률 Хууль
2. 
법령 Хууль тогтоомж
3. 
법규 Үндсэн хууль
4. 
헌법 Үндсэн хууль
5. 
형법 Эрүүгийн хууль

6. 민법 Иргэний хууль
7. 
행정법 Захиргааны хууль
8. 
민사소송법 Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль
9. 
형사소송법 Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хууль
10. 
조세법 Татварын тухай хууль
11. 
토지법 Газрын тухай хууль
12. 
관세법 Гаалийн татварын тухай хууль
13. 
상법 Худалдааны хууль
14. 
국제법 Олон улсын хууль
15. 
가족법 Гэр бүлийн хууль
16. 
환경법 Байгаль орчны хууль
17. 
노동법 Хөдөлмөрийн хууль
18. 
합법 Хууль ёсны
19. 
불법 Хууль бус
20. 
법을 지키다 / 준수하다 Хуулийг баримтлах
21. 
법을 어기다위반하다 Хууль зөрчих
22. 
법에 저촉되다 Хуульд харшлах
23. 
계약을 체결하다맺다 Гэрээ байгуулах
24. 
합의하다 Хаөрилцан тохиролцох
25. 
민사 사건 Иргэний хэрэг
26. 
형사 사건 Эрүүгийн хэрэг
27. 
민사 소송Иргэний зарга
28. 
형사소송 Эрүүгийн зарга
29. 
이혼 소송 Гэрлэлтээ цуцлуулахаар шүүхэд хандах
30. 
범죄 행위 Гэмт хэрэгтэн
31. 
범법 행위 Хууль зөрчсөн үйлдэл
32. 
범죄 현장 Хэмт хэргийн газар
33. 
범죄인범인 Гэмт хэрэгтэн
34. 
전과자 Ял шийтгэгдэж байсан этгээд
35. 
현행범 Хэрэг үйлдэж байгаа этгээд
36. 
가해자 Хохирол учруулагч
37. 
피해자 шүүгч
38. 
판사 шалгагч
39. 
검사 Шүүгч
40. 
검찰 Яллагч
41. 
경찰 Цагдаа
42. 
순찰 Эргүүлийн цагдаа
43. 
교통경찰 Замын цагдаа
44. 
형사 Мөрдөгч
45. 
수사관 Мөрдөн байцаагч
46. 
재판관 Шүүгч
47. 
재판장 Шүүх хурлын дарга
48. 
법원장 Ерөнхий шүүгч
49. 
대법원장 Улсын ерөнхий шүүгч
50. 
경찰청장 ЦЕГ-ын дарга
51. 
검찰총장 Улсын ерөнхий прокурор
52. 
변호사 Өмгөөлөгч
53. 
변호인 Өмгөөлөгч
54. 
국선 변호사 Улсаас томилох өмгөөлөгч
55. 
원고 Нэхэмжлэгч
56. 
피고 Хариуцагч
57. 
피고인 Шүүгдэгч
58. 
피의자 Сэжигтэн
59. 
용의자 Сэжигтэн
60. 
혐의자 Сэжигтэн
61. 
죄수 Хоригдол, хэрэгтэн, ялтан
62. 
수용자 Хүмүүжигч
63. 
미결수 Хэрэг нь шийдэгдээгүй хоригдол
64. 
기결수 Хэрэг нь шийдэгдсэн хоригдол
65. 
간수 Шоронгийн хуяг
66. 
교도관 Харгалзагч
67. 
증인 Гэрч
68. 
목격자 Нүдээр харсан гэрч
69. 
신고자 Мэдэгдэгч
70. 
제보자 Мэдээлэгч
71. 
불법체류자 Хууль бусаар оршин суугч
72. 
실종자 Сураггүй болсон хүн
73. 
법정 대리인 Хууль ёсны төлөөлөгч
74. 
법원 Шүүх
75. 
지방법원 Орон нутгийн шүүх, дүүргийн шүүх
76. 
고등법원 Хотын шүүх, аймгийн шүүх
77. 
대법원 Улсын дээд шүүх
78. 
가정법원 Гэр бүлийн хэргийн шүүх
79. 
상급법원 Дээд шатны шүүх
80. 
하급법원 Доод шатны шүүх
81. 
법정 Шүүх танхим
82. 
재판수 Шүүх, шүүх газар
83. 
헌법재판소 Үндсэн хуулийн цэц
84. 
인권의원회 Хүний эрхийн хороо
85. 
파출소 Цагдаагийн хэлтэс
86. 
경찰서 Цагдаагийн газар
87. 
경찰청 Цагдаагийн ерөнхий газар
88. 
검찰청 Прокурорын газар
89. 
대검찰청 Улсын ерөнхий прокурорын газар
90. 
국가 수사국 Улсын мөрдөн байцаах газар
91. 
감옥 Шорон
92. 
교도소 Засан хүмүүжүүлэх газар
93. 
보호관찰소 Тэнсэн харгалзах газар
94. 
유치장 Түр хорих газар,эрүүлжүүлэх
95. 
구치소 Түр хорих газар, цагдан хорих газар
96. 
사건 접수처 Хэрэг бүртгэх газар
97. 
재판 Шүүх хурал
98. 
공개 재판 Нээлттэй шүүх хурал
99. 
비공개 재판 Хаалттай шүүх хурал
100. 
재심 Хэргийг дахин шүүх
101. 
원심 эхний шүүх
102. 1
 (초심) Анхан шатны шүүх
103. 2
 (항소심) Давж заалдах шатны шүүх
104. 3
 (상소심) Хяналтын шатны шүүх
105. 
재항고 Дахин давж заалдах
106. 
항고 / 항소 / 상고 / 상소 Давж заалдах
107. 
체포하다 Баривчлах
108. 
구속하다 Хорих
109. 
검거하다 Баривчлан хорих
110. 
수배하다 Эрэн сурвалжлах
111. 
수색하다 Нэгжих
112. 
압수하다 Албадан хураах
113. 
압류하다 Битүүмжлэх
114. 
가압류하다 Түр битүүмжлэх
115. 
입건하다 Хэрэг үүсгэн шалгах, Хавтаст хэрэг нээх
116. 
재판하다 Шүүх
117. 
선고하다 Шүүхийн шийдвэр зарлах
118. 
처벌하다 Ял оноох, яллах
119. 
처형하다 Ял шийтгэх, ял гүйцэтгэх
120. 
판결을 집행하다 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
121. 
공문공문서 Албан бичиг
122. 
구비서류 Бүрдүүлэх бичиг баримт
123. 
계약서 Гэрээ, гэрээний бичиг
124. 
신청서 Өргөдөл
125. 
초청서 / 초청장 Урилга
126. 
청구서 Нэхэмжлэл
127. 
소환장 Шүүхийн зарлан дуудах хуудас
128. 
소장 Заргын нэхэмжлэл
129. 
고소장 Заргын мэдүүлэг
130. 
영장 Зөвшөөрлийн бичиг
131. 
체포 영장 Баривчлах зөвшөөрлийн бичиг
132. 
구속 영장 Хорих зөвшөөрлийн бичиг
133. 
수색 영장 Нэгжлэг хийх зөвшөөрлийн бичиг
134. 
위임장 Итгэмжлэх
135. 
재판서 Шүүхийн бичиг баримт
136. 
판결문 Шүүхийн шийдвэр бичиг
137. 
결정서 Тогтоол
138. 
명령서 Захирамж
139. 
신문 조사 Мөрдөн байцаалтын протокол
140. 
원본 Эх хувь
141. 
사본 Хуулбар
142. 
보석 Батлан даалт
143. 
병보석 Өвчний батлан даалт
144. 
보석 보증금 Батлан даалтын мөнгө
145. 
보석금 Батлан даалтын мөнгө
146. 
위자료Сэтгэл санааны хохирлын төлбөр
147. 
위약금 Гэрээ зөрчсөний торгууль
148. 
배상금 Нөхөн төлбөрийн мөнгө
149. 
형벌 Ял шийтгэл
150. 
벌금/과태료 Торгууль
151. 
징계처분 Захиргааны шийтгэл
152. 
자격정지 эрхийг түр хасах
153. 
자격상실 Эрхийг бүрэн хасах
154. 
구금(형이 확정되기 ) Цагдан хорих
155. 
구류 (1-30) Түр хорих
156. 
금고 (1-15기중시 25) хорих
157. 
징역 албадан хөдөлмөрлүүлж хорих
158. 
무기징역 Хугацаагүй хорих
159. 
종신형 Бүх насаар нь хорих
160. 
사형 Цаазаар авах ял, ялын дээд хэмжээ
161. 
신고하다 Мэдэгдэх мэдүүлэх
162. 
고소하다 /고발하다 Цагдаад мэдэгдэх
163. 
소환하다 Шүүхэд дуудах
164. 
소송하다 Зарга үүсэх, шүүхээр заргалдах
165. 
기소하다 Хэрэгт татах
166. 
구형하다 Ял төлөвлөх
167. 
자수하다 Хэргээ хүлээх
168. 
자백하다 Хэргээ хүлээх
169. 
강요하다 Албадах
170. 
고문하다 Эрүүдэн шүүх, эрүү шүүлт тулгах
171. 
형을 경감하다감형하다 Ял хөнгөлөх
172. 
형을 가중하다 Ял нэмэх
173. 
기각하다 Хэргийг буцаах, өргөдлийг буцаах
174. 
석방하다 Суллах
175. 
가석방 Тэнсэнгээр суллагдах
176. 
집행유예 Ял тэнсэн
177. 
선고유예 Ял хойшлуулах
178. 
증거 Нотлох баримт
179. 
증거물 Нотлох эд зүйл
180. 
증거서류 Нотлох баримт бичиг
181. 
증거 불충분 Нотлох баримт хангалтгүй
182. 
증거 인멸 Нотлох баримтыг устгах
183. 
심문/신문 Байцаалт
184. 
유도 신문 Гэнэдүүлсэн асуулт
185. 
진술 Мэдүүлэг
186. 
판결 Шүүүхийн шийдвэр
187. 
유죄 판결 Гэм буруутай гэсэн шийдвэр
188. 
무죄 판결 Гэм буруугүй гэсэн шийдвэр
189. 
승소 판결 Заргаа авах, заргад ялах
190. 
패소 만결 Заргаа алдах, заргад яллагдах
191. 
단독범 Ганцаар үйлдсэн хэрэг
192. 
공범 Хам хэрэг
193. 
초범 Анхны хэрэг
194. 
상습범/누범 Давтан хэрэг
195. 
경범 Хөнгөн хэрэг
196. 
중범 Хүнд хэрэг
197. 
상해 Гэмтэл учруулах
198. 
살인 Хүн амины хэрэг
199. 
자살 Амиа хорлох
200. 
타살 Бусдын гарт үрэгдэх
201. 
피살 Алагдах
202. 
살인 미수 Амь насанд халдах оролдлого
203. 
과실 Санаандгүй алдаа
204. 
과실 상해 Санаандгүй гэмтэл учруулах
205. 
과실 치사 Хүний аминд санаандгүй хүрэх
206. 
무고죄 Гүтгэлгийн хэрэг
207. 
업무방해죄 Ажил үүрэг саатуулсан хэрэг
208. 
사기죄 Залилангийн хэрэг
209. 
절도 Хулгай
210. 
소매치기 Халаасны хулгай
211. 
강도 Дээрэм
212. 
음주 운전 Согтуугаар жолоо барих
213. 
뺑소니 Осол гаргаад зугтах
214. 
방화 гал тавих, түймэр тавих
215. 
강간 Хүчингийн хэрэг
216. 
성폭행 Бэлгийн хүчирхийлэл
217. 
간통죄 Завхайн хэрэг
218. 
유괴 Хүн хулгайлах
219. 
납치 Хүн барьцаалах
220. 
인질 Барьцааны хүн
221. 
테러 Алан хядлага, терроризм
222. 
음모 Хуйвалдаан, нууц явуулга
223. 
반역 Урван тэрслэлт
224. 
명예 훼손 Нэр хүндийг гутаах
225. 
위증죄 Худал мэдүүлэг өгсөн хэрэг
226. 
문서 위조 Бичиг баримт хуурамчаар үйлдэх
227. 
위조 지폐 Хуурамч мөнгөн дэвсгэрт
228. 
뇌물죄 Авилгаллын хэрэг
229. 
수뢰죄 Авилгал авсан хэрэг
230. 
증뢰죄 Авилгал өгсөн хэрэг
231. 
세금 포탈 Татвараас зайлсхийх
232. 
매춘부/8 창녀 Биеэ үнэлэгч
233. 
매춘 Биеэ үнэлэх
234. 
운락 행위 биеэ үнэлэх үйлдэл
235. 
인신 매매 Хүний наймаа
236. 
밀수 Нууцаар хийл давуулах
237. 
불법 입국 Хууль бусаар нэвтрэх
238. 
불법체류자 Хууль бусаар оршин суугч
239. 
도박 Мөрийтэй тоглоом
240. 
마약 Хар тамхи
241. 
낙태 Үр хөндөх
242. 
몽타주 Ам зураг
243. 
알리바이 Хэрэгт холбогдолгүйн баталгаа
244. 
현장부재증명부재증명 Хэрэгт холбогдолгүйн баталгаа
245. 
권리 Эрх
246. 
의무 Үүрэг
247. 
인권 Хүний эрх
248. 
인권 침해 Хүний эрхэнд хандах
249. 
인권 보장 Хүний эрхийг баталгаажуулах
250. 
인권 보호 Хүний эрхийг хамгаалах
251. 
묵비권 Дуугуй байх эрх
252. 
권리 행사 Эрх эдлэх
253. 
권리 침해 Эрхэнд халдах
254. 
의무 이행 Үүрэг гүйцэтгэх
255. 
의무 불이행 Үүрэг биелүүлээгүй
256. 
법전 Хуулийн эмхтгэл
257. 
소법전 Хуулийн бага эмхтгэл
258. 
법률용어 Хуулийн нэр томъёо
259. 
법률사무소 Хууль зүйн товчоо
260. 
법률 상담 Хуулийн зөвлөгөө
261. 
손해 배상 Хохирол нөхөн төлөх
262. 
손해 배상 청구 Хохирол нөхөн төлүүлэх нэхэмжлэл
263. 
소송절차 Шүүхээр шийдвэрлүүлэх үйл явц
264. 
수사 Мөрдөн байцаах, мөрдөн шалгах
265. 
강제 추방 Улсаас албадан гаргах
266. 
배심원 Тангарагтны шүүх
267. 
국민참여재판 Иргэний оролцоот шүүх
268. 
부정수표 Хууль бус чек
269. 
불법노동자 Хууль бус ажилчин
270. 
불법복제 Хууль бусаар хувилах олшруулах
271. 
불문법 Бичигдээгүй хууль
272. 
불법행위 Хууль бус үйлдэл
273. 
불법영득 Хууль бусаар ашиг олох


http://sainko21.blogspot.kr/2016/12/blog-post.html site naas