메뉴 건너뛰기


Дахин боловсруулах

2015.01.22 03:21

webmaster Уншсан:5615

Дахин боловсруулах

1_Дахин боловсруулах хаягдлыг ангилах

hog1.jpg 

hog2.jpg  

2_ Дахин боловсруулах аргууд
• Хаягдлыг ангилан жирийн уутанд
хийнэ. Заавал стандарт уут хэрэглэх
хэрэггүй.
• Байр орон сууц бүрт хог ачих өдөр өөр
учраас ачих өдрийг урьдчилан мэдэж
гаргаж тавина (нар жаргахаас шөнө
дунд хүртэл).


3_ Дахин боловсруулах газар
• Хувийн сууцанд: Хаалганы урд хэсэг
юмуу тогтсон газар
• Орон сууцны хороололд: Тогтоосон
газар