메뉴 건너뛰기


1993 оноос хойш жинхэнэ нэр баталгаажуулах системийн дагуу бүх
санхүүгийн шилжүүлгийн жинхэнэ нэрээ баталгаажуулснаар хийгдэх боломжтой
болно. Солонгосын болон гадаадын иргэдийн аль алинд хамаатай систем юм.
Төлөөлөгчөөр дамжуулан хийгдэж буй шилжүүлэгт жинхэнэ нэр баталгаажуулах
системийн шаардах бичиг баримтыг хавсаргасан байх ёстой.


Валют солих журам
Гадаадын жуулчид, оршин суугчид, оршин суугч бус хүмүүс валют солихдоо дараах
валют солих журмыг мөрдөнө. · Вон худалдан авах: гадаадын иргэн валют
зарах хүсэлтэй бол (вон худалдан авах), Солонгост авч ирсэн хэмжээгээрээ валют
худалдаж болно. Түр хугацаагаар  Солонгост байгаа хүн 10,000USD америк
долларыг солин авч болно.
· Гадаад валют худалдан авах: Гадаадын иргэн валют худалдан авахыг хүсвэл,
Солонгост бий болгосон орлогоороо эсвэл Солонгост зарсан валютын хэмжээгээр
худалдан авах эрхтэй. Солонгост валют худалдсан гэх бүртгэл байхгүй бол 10,000
хүртэлх америк долларыг аялалын зардал болгон худалдан авч болно. Энэ
тохиолдолд гадаад паспортоор үйлчлүүлэх ёстой. Гадаад руу шилжүүлэх мөнгөн
гуйвуулга нь үүнтэй адил зарчимаар үйлчилнэ.
Оршин суугч гадаадын иргэнд Солонгосын иргэний орлогын албан татвар болох
15.4%-ийн татвар ноогдуулах бөгөөд бүх төрлийн санхүүгийн шилжүүлэгт суутгана.
Татварын хөнгөлөлт нь гадаадын иргэдэд хамаардаггүй. Оршин суугч бус гадаадын
иргэнд тухайн иргэний өөрийн оршин суудаг орны татварын хувийг ашиглана,
мөн хүүгийн орлого бий болсон үед татвар суутгагдана.


Холбоотой хуудсууд
· Yahoo Finance
http://finance.yahoo.com/currency
· Korea Exchange Bank(Вэхуан Банк)
http://www.keb.co.kr/main/en/
· Wooribank(Үри Банк)
www.wooribank.com
Нэмэлт мэдээллийг
ARS валютын ханшийн үйлчилгээ:
Tel. 02-1544-3000(#3) /
Tel. 02-1588-3500(#3)