메뉴 건너뛰기


Дипломат/Төрийн албан
хаагчийн виз
Дипломат (A-1), Төрийн албан хаагч (A-2),
Олон улсын хэлэлцээрийн гишүүн (A-3)
Хөдөлмөр эрхлэгчийн виз
Богино хугацааны хөдөлмөр эрхлэлч
(C-4), Профессор (E-1), Гадаад хэлний
багш (E-2), Судалгаа (E-3), Технологийн
удирдлага (E-4), Нарийн мэргэжлийн
ажил (E-5), Урлаг нэвтрүүлэх
тайлан,үзэсгэлэн (E-6), Тусгай
мэргэжилтэн (E-7), Мэргэжлийн бус
хөдөлмөр эрхлэлт (E-9), Агаарын
тээврийн болон усан онгоцны үйлчлэгч
(E-10), Жуулчлалын хөдөлмөр эрхлэлт
(H-1), Айлчлан хөдөлмөр эрхлэлт (H-2)
Ашгийн бус & Түр
хугацааны виз
Түр хугацааны хэвлэл мэдээллийн үйл
ажиллагаа (C-1), Түр хугацаанд
зочлох(C-3)

Урт хугацааны виз
Урлаг/Соёл (D-1), Гадаад оюутан (D-2),
Үйлдвэрийн дадлага(D-3), Хэлний
курсын оюутан (D-4), Сурвалжлагч (D-5),
Шашны холбоотой ажил (D-6),
Томилолтын ажилчин (D-7), Бизнесийн
хөрөнгө оруулалт (D-8), Гадаад худалдаа
менежмент (D-9), Гэр бүлийн айлчлал
(F-1), Оршин суугч (F-2), Гэр бүл дагалдах
(F-3), Гадаад иргэншилтэй солонгос иргэн
(F-4), Гэрлэсэн цагаач иргэн (F-6),Бусад
(G-1)