메뉴 건너뛰기


Солонгос улсад суралцаж байгаа гадаад
оюутнууд, хэл сурч байгаа оюутны тоог
нэмэгдүүлэх менежментийг үр өгөөжтэй
байлгах үүднээс, D-2 статустай гадаад
оюутнууд суралцдаг дотоодын их, дээд
сургуулийн удирдлага, мөн Хэлний курс
оюутан (D-4) эсвэл Түр зочилж байгаа
(C-3) статустай гадаад иргэд Солонгос
хэл сурч байгаа хэлний сургуулиудын
удирдлага гадаад оюутнуудын талаар
тайлагнах үүрэгтэй.
Мэдэгдэх хугацаа
Хэрэв доорх нөхцөл шалтгаан үүсвэл
гадаад оюутан нь тухайн нөхцөл үүссэн
өдрөөс хойш 15 хоногийн дотор мэдүүлэх
ёстой бөгөөд мэдэгдээгүй тохиолдолд
хариуцлага хүлээнэ.
Мэдүүлэх нөхцөл шалтгаан
• Сургуульд элссэн бичиг баримтаа
суралцаж зөвшөөрөл авсан гадаад
оюутан бүртгүүлээгүй юмуу эсвэл
бүртгэлийн заасан хугацаанд ирээгүй;
эсвэл
• Гадаад оюутан сургуулиас хөөгдсөнөөс
гадаад сургалтын хугацаа дуусгавар
болсон эсвэл оюутнуудын хаана байх нь
мэдэгдэхгүй тохиолдолд