메뉴 건너뛰기


Бүртгэлийн хугацаа

2014.04.16 23:50

관리자 Уншсан:26473

Солонгос улсад 90 хоногоос дээш
хугацаагаар оршин суухаар ирсэн
гадаадын иргэд: хилээр орж ирсэн
өдрөөс хойш 90 хоногийн дотор
• Оршин суух зөвшөөрөл авсан болон
статусаа өөрчилсөн гадаадын иргэд:
зөвшөөрөл хүлээн авснаас хойш

Бүртгэлийн журам
Өргөдөл гаргагчид нь дараах материалыг
бүрдүүлэн Цагаачлалын албанд юмуу
түүний харьяа салбаруудад өгөх ёстой.
• Гадаад иргэдийн бүртгэлийн өргөдөл,
паспорт, өнгөт зураг (3 cm x 4cm),
бүртгэлийн хураамж 30,000 вон болон
оршин суух статустай холбоотой бусад
шаардлагатай материалууд
• Гадаад иргэдийн бүртгэл нь 1 жилийн
хугацаанд хүчинтэй. Картны хүчинтэй
хугацаа дуусахаас өмнө сунгалт
хийлгэх ёстой.