메뉴 건너뛰기


Доор дурьдсан нөхцөлүүдийн аль нэг нь
тохиолдсон бол гадаадын иргэн нь гадаад
иргэний үнэмлэхээ Цагаачлалын албанд
буцаан өгнө.
• Бүртгэлтэй гадаад иргэний нутаг руугаа
бүр буцах сүүлчийн өдөр; эсвэл
• Бүртгэлтэй гадаад иргэн өөрийн
иргэншлээсээ татгалзаж, Солонгосын
харьяат болсон бол; эсвэл
• Бүртгэлтэй гадаад иргэн нас барсан бол
[c2]; эсвэл
• Бүртгэлтэй гадаад иргэн нь бүртгэлээс
чөлөөлөгдөх болсон бол.
Гадаад иргэдийн үнэмлэх
буцааж хураалгах хугацаа
• Гадаад иргэд нутаг руугаа буцахаар
болсон бол явахаасаа өмнө бүртгэлийн
картаа хураалгах ёстой.
• Гадаад иргэн Солонгосын харьяат
болсон бол харьяат болсноос хойш 14
хоногийн дотор бүртгэлийн картаа
буцааж хураалгах ёстой. Гадаад иргэний
бүртгэлийн картаа хураалгахдаа
гадаадын харьяатыг нь баталсан
гэрчилгээний оронд Солонгосын
харьяат болсныг нь батлах иргэний
үнэмлэхыг хамт авч ирэх
• Нас барсан бол: нас барсныг
мэдэгдсэнээс хойш 14 хоногийн дотор
юмуу нас барснаас хойш 30 хоногийн
дотор гадаад иргэний үнэмлэхийг
хураалгана. Эмнэлгийн магадлагаа, нас
барсныг хэлэлцсэн акт эсвэл нас
барсныг гэрчлэх бусад бичиг баримтыг
бүртгэлийн гэрчилгээний хамт
хураалгана [c3].
※ Хэрэв заасан хугацаанд бүртгэлийн
картаа буцааж хураалгаагүй
тохиолдолд шийтгэл оногдуулна [c4]