메뉴 건너뛰기


Визгүй зорчих

2014.04.16 23:27

관리자 Уншсан:3647

Доорх нөхцөлүүдийн аль нэгийг
хангасан хувь хүн визгүйгээр зорчижA
болно.
• Визгүй зорчих хэлэлцээртэй орнууд
• Нэрлэгдсэн визгүй нэвтрэх зорчигчид
• Давтамжит зорчигчид
• Дараагийн орон руу зорчихоор дамжин
өнгөрч буй аялагсад
• Япон жуулчид/зочид
• Европоор аялах БНХАУ-ын дамжин
өнгөрөгч жуулчид
• Чежү аралд буудаллах тусгай үйл
ажиллагаанд оролцогсод
• Дахин нэвтрэх эрх эзэмшигчид
• Олон улсын тусламжийн
байгууллагуудын олгосон гадаад
паспорт эзэмшигчид (LAISSEZ-PASSER)
• APEC Бизнес аялалын карт эзэмшигчид
(www.hikorea.go.kr –аас хамаарагдах
орнууд болон визгүй зорчих
шалгууруудыг үзнэ үү.)
※ Цагаачлалтай холбоотой тодруулах асуултаа 1345 дугаарт залгах эсвэл www.hikorea.go.kr хуудсанд хандан тодруулна уу.