메뉴 건너뛰기


БНСУ-ын визэнд заагдсан хугацаанаас урт
хугацаагаар амьдрах хүсэлтэй гадаадыг
иргэн нь БНСУ-д байх хугацаагаа
сунгахын тулд зөвшөөрөл авдаг.
Бүртгүүлэх хугацаа
БНСУ-д амьдрах хугацааг сунгахдаа
визний хугацаа дуусахаас 2 сарын өмнөөс
эхлэн дуусах өдөр хүртэл. Визний

хугацаа дууссанаас хойш мэдүүлвэл
торгууль ноогдуулна.
Визний хугацаа сунгах
заавар
Тухайн этгээд эсвэл түүний бие
төлөөлөгч БНСУ-д амьдрах статусын
дагуу шаардлагатай баримт бичгийг
бүрдүүлэн Цагаачлалын албанд хандана