메뉴 건너뛰기


БНСУ-д хөлөдмөр эрхлэх эрхтэй гадаадын
иргэн өөрийн визний эрхийн дагуу
ажлын байраа солих эсвэл нэмэх
тохиолдолд эхлээд зөвшөөрөл авах ёстой
бөгөөд сольж эсвэл нэмсэний дараа
холбогдох газарт бүртгүүлэх ёстой
байдаг. Ажлын байраа сольсон
тохиолдолд цагаачлалын албатай
зөвшилцөн боломжит хохирлоос
сэргийлэх хэрэгтэй.